927 vizitatori

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman

ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman

Suprafața:

370,90 ha

Localizare:

Regiunea biogeografică – Continentală, Regiunea administrativă – R12 Centru, județul Brașov.

Habitate

 • 7140   Mlaştini turboase de tranziţie si turbării mişcătoare

 • 7210*  Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae

 • 7230   Mlaştini alcaline

 • 9130   Păduri de tip Asperulo-Fagetum

 • 9170   Păduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion

 • 40A0*  Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

 • 91I0    Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

 • 91Y0   Păduri dacice de stejar şi carpen

SPECII

 • AMFIBIENI ȘI REPTILE
  1166 Triturus cristatus – Triton cu creastă
 • NEVERTEBRATE
  1037 Ophiogomphus cecilia – Libelulă

PLANTE

 • 1758 Ligularia sibirica – Curechi de munte

 • 1903 Liparis loeselii – Moșișoară

ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2251 Dealul Cetății Lempeș

PLANTE

 • Adonis vernalis – Rușcuța de primăvară

 • Iris hungarica – Iris sau Stânjenelul de stepă

 • Amygdalus nana – Migdal pitic

 • Cerasus fruticosa – Vișinel

 • Prunus spinosa – Porumbar

Harta ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman

 928 vizitatori