911 vizitatori

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer

ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer

Suprafața:

350,10 ha

Localizare:

Regiunea biogeografică – Continentală, Regiunea administrativă – R12 Centru, județul Brașov.

Habitate

 • 91E0*  Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 • 7210*  Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae

PLANTE

 • 4068 Adenophora lilifolia – Clopoțelul cu frunze de crin

 • 1758 Ligularia sibirica – Curechi de munte

 • 1903 Liparis loeselii – Moşişoare

SPECII

 • LILIECI
  1308 Barbastella barbastellus – Liliac Cârn
 • MAMIFERE SEMIACVATICE
  1337 Castor fiber – Castor sau Breb
 • AMFIBIENI ȘI REPTILE
  1166 Triturus cristatus – Tritonul cu creastă sau sălămâzdra
  4008 Triturus vulgaris – Triton comun
  1193 Bombina variegata – Buhaiul de baltă cu burtă galbenă
 • NEVERTEBRATE
  1065 Euphydryas aurinia – Fluturele auriu
  1059 Maculinea teleius – Fluturaşul albastru cu puncte negre

ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2258 Pădurea și mlaștina de la Prejmer

PLANTE

 • Armeria maritima – Limba peştelui
 • Fritillaria meleagris – Lalea pestriță

SPECII

 • PĂSĂRI
  Falco tinnunculus – Vânturel roșu sau Marinică
  Buteo buteo – Șorecar comun
  Corvux corax – Corb
  Strix uralensis – Huhurez mare
  Athene noctua – Cucuvea
 • AMFIBIENI ȘI REPTILE
  Vipera berus – Viperă comună

Harta ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer

 912 vizitatori