488 vizitatori

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

ROSCI 0042 Codru Moma

ROSCI 0042 Codru Moma

Suprafața:

24.631,60 ha

Localizare:

Regiunea biogeografică – Continentală, făcând parte din regiunile administrative: RO11 – Nord Vest pt. jud. Bihor – 81% si RO42 Vest pt. jud.Arad – 19%.

Localizare fizică: Vestul Carpaților Occidentali, având la nord bazinul râului Crișul Negru, iar la sud, bazinul râului Crișul Alb.  Altitudinea 228 – 1099m.

Habitate

 • 91E0*  Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 • 6110*   Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi

 • 8210   Pante stâncoase calcaroase cu vegetaţie chasmofitică

 • 8220   Pante stâncoase silicioase cu vegetaţie chasmofitică

 • 9110   Păduri tip Luzulo-Fagetum

 • 9130   Păduri de tip Asperulo-Fagetum

 • 9180*   Păduri de pantă, grohotiş sau ravene cu Tilio-Acerion

 • 91V0   Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

 • 91Y0   Păduri dacice de stejar şi carpen

SPECII

 • CARNIVORE MARI
  1352*  Canis lupus – Lup
  1361 Lynx lynx – Râs
  1354*  Ursus arctos – Urs brun
 • MAMIFERE SEMIACVATICE
  1355 Lutra lutra – Vidră
 • PEȘTI
  1149 Cobitis taenia – Zvârlugă
 • AMFIBIENI ȘI REPTILE
  1166 Triturus cristatus – Triton cu creastă
  4008 Triturus vulgaris ampelensis – Triton românesc
 • NEVERTEBRATE
  1014 Vertigo angustior – Melcul cu gură îngustă

Harta ROSCI 0042 Codru Moma