819 vizitatori

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

ROSCI 0195 Piatra Mare

ROSCI 0195 Piatra Mare

Suprafața:

4.281,40 ha

Localizare:

Localizare: Regiunea biogeografică – Alpină, Regiunea administrativă – R12 Centru, județul Brașov.

Habitate

 • 91E0   *Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 • 3240   Râuri de munte şi vegetaţia lor lemnoasă cu Salix elaeagnos

 • 4060   Pajişti alpine şi boreale

 • 4080   Tufărişuri subarctice de Salix spp

 • 6230   *Pajişti bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase

 • 7220   *Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)

 • 8120   Grohotiş calcaros şi de şisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii)

 • 8210   Pante stâncoase calcaroase cu vegetaţie chasmofitică

 • 9180   Păduri de pantă, grohotiş sau ravene cu Tilio-Acerion

 • 9410   Păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane

 • 91V0   Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

PLANTE

 • 1386 Buxbaumia viridis – Mușchiul scutului verde

SPECII

Harta ROSCI 0195 Piatra Mare

 820 vizitatori