737 vizitatori

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

ROSCI 0207 Postăvarul

ROSCI 0207 Postăvarul

Suprafața:

1.288,20 ha

Localizare:

Localizare: Regiunea biogeografică – Alpină, Regiunea administrativă – R12 Centru, județul Brașov.

Habitate

 • 4060   Pajişti alpine şi boreale

 • 4080   Tufărişuri subarctice de Salix spp

 • 6170   Pajişti calcaroase alpine pe substrat silicios

 • 6430   Asociaţii de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivelul montan alpin

 • 6520   Pajişti montane

 • 8120   Grohotiş calcaros şi de şisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii)

 • 8210   Pante stâncoase calcaroase cu vegetaţie chasmofitică

 • 9110   Păduri tip Luzulo-Fagetum

 • 9150   Păduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion

 • 9180   Păduri de pantă, grohotiş sau ravene cu Tilio-Acerion

 • 9410   Păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane

 • 91V0   Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

PLANTE

 • 4070* Campanula serrata – Clopoțel

 • 1902 Cypripedium calceolus – Papucul doamnei

 • 1758 Ligularia sibirica – Curechi de munte

SPECII

ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2253 Muntele Postăvaru

PLANTE

 • Rododendron kotschii – Bujorel de munte

 • Daphne blagayana – Iederă albă

 • Angelica archangelica – Anghelică, Antonică sau Cucută mare

 • Pulsatilla montana – Dedițel de vânt

SPECII

 • MAMIFERE
  Cervus elaphus – Cerb carpatin
 • PĂSĂRI
  Tetrao urogallus – Cocoș de munte
  Corvus corax – Corb
  Buteo sp. – Șoricar comun

ROSCI 0207 Postăvarul

 738 vizitatori